Prawo dla nauczycieli

Home / Szkolenia dla Nauczycieli / Prawo dla nauczycieli

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Praca w placówce oświatowej wiąże się z licznymi prawami i obowiązkami, które wynikają z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela czy wielu innych ustaw dotyczących prawa pracy oraz samej edukacji. Do tego dochodzi obowiązek sprawowania opieki nad dużą liczbą nieletnich. Dlatego każdy nauczyciel musi znać swoje prawa i obowiązki określone przez podstawę prawną.

Prawo dla nauczycieli – czego nauczysz się na naszych szkoleniach?

Na naszych szkoleniach z prawa dla nauczycieli poznasz wszystkie obowiązujące akty prawne, które regulują Twoją pracę w placówce oświatowej. Zapoznanie się z ich treścią pozwoli w dalszej części szkolenia zrozumieć wiele aspektów związanych z nauczaniem, pracą w szkole czy przedszkolu, a także odpowiedzialnością za uczniów.

Prawo dla nauczycieli – zagadnienia

  • Stosunek pracy – to zagadnienie będzie obejmowało nawiązanie stosunku pracy przez nauczyciela z placówką oświatową. Obejmie między innymi przepisy wynikające z Karty Nauczyciela oraz wymagania kwalifikacyjne.
  • System oceniania – obiektywna i skuteczna ocena ucznia również regulowana jest przepisami prawnymi. Szkolenia z prawa dla nauczycieli obejmują również zagadnienia prawidłowej ewaluacji osiągnięć ucznia.
  • Dokumentacja przebiegu nauczania – przepisy jasno określają, w jaki sposób przebieg nauczania powinien być dokumentowany. Obecnie jest on poddawany cyfryzacji, dlatego dobra znajomość prawa w tym zakresie na pewno pomoże w prawidłowej i zgodnej z przepisami dokumentacji przebiegu nauczania.
  • BHP – każdy pracownik placówki oświatowej obowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw, a także szkolnych wycieczek.
  • Awans zawodowy – awanse zawodowe nauczycieli nadawane są z mocy prawa. Dla własnej korzyści warto znać przepisy określające możliwości awansu zawodowego pracowników oświaty.
  • Ocena pracy nauczyciela – to zagadnienie obejmuje omówienie karnej oraz dyscyplinarnej odpowiedzialności nauczycieli za niedopełnienie swoich obowiązków zawodowych.

X