RODO

Home / RODO

Edu-Consulting Anna Wiechowska Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn, jako Administrator Państwa danych osobowych, informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO):

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

  1. zawieranie oraz należyte wykonanie umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. realizacja zamówień na nasze produkty i usługi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. reakcja na informacje przesłane nam z wykorzystaniem formularza kontaktowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),

  4. promocja oraz budowania pozytywnego wizerunku (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

  5. pozyskiwanie klientów, kontakt w celu przedstawienia naszej oferty produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),

  6. realizacja subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (dot. szkoleń, kursów) oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

  7. umożliwienie wysyłania komentarzy do artykułów, wyrażania opinii a także dodawania wypowiedzi na portalu społecznościowym facebook, itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  8. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  9. wypełnienie prawnie ciążących na nas obowiązków w związku z koniecznością wystawienia rachunku, faktury oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  10. dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).

 2. Podstawą prawną przetwarzania są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda,

  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego,

  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, których nadrzędny charakter mają Państwa interesy, lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy dotyczą dziecka.

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  1. osoby upoważnione – nasi pracownicy,

  2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Sąd),

  3. podmioty wskazane przez Państwa (np. bank),

  4. inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, podmioty świadczące usługi pocztowe, kancelarie prawne,

  5. podmioty świadczące dla nas usługi, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartych umów (np. usługi informatyczne, biuro rachunkowe).

 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1:

  1. w związku z realizacją zwartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,

  2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu do którego zostały zebrane,

  3. do momentu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych.

 6. Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do danych, tj. do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane i w związku z tym uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu,

  2. sprostowania danych, tj. do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  3. usunięcia danych, tj. do usunięcia dotyczących Państwa danych, a my mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków:

   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   • wycofali Państwo zgodę na której się opierało przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

   • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.

  4. ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:

   • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiają się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

   • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Państwu korzystanie z niektórych naszych produktów i usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem,

  1. przenoszenia danych , tj. mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyliście, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na potrzeby marketingu bezpośredniego,

  3. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej w naszej siedzibie lub poprzez adres email edu@eduedudukacja.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa.

  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z naszych produktów i usług.

 2. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy Państwa danych osobowych.

 3. Nie przewidujemy przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 791 150 939 lub pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl.

X