Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Home / Szkolenia dla Dyrektorów / Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Brak Szkoleń w katalogu w tym czasie

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!

Z chęcią odpowiemy Państwu na wszystkie pytania

Prędzej czy później w każdej szkole znajdzie się uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rolą dyrektora jest przygotowanie placówki, nauczycieli oraz uczniów do tego, by prawidłowo radzić sobie i zaakceptować uczniów, którzy wymagają szczególnej uwagi, troski lub też zastosowania specjalnych metod nauczania. W czasie naszych szkoleń dla dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami, dowiesz się, jak przygotować szkołę, by spełniała ich potrzebom.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami – co musi wiedzieć dyrektor?

W ramach szkolenia dla dyrektorów poznasz regulacje prawne związane z uczęszczaniem do szkół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Dzięki temu lepiej będziesz w stanie dostosować procedury w celu zapewnienie takim uczniom jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju emocjonalnego.

Podział obowiązków wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami

Jako dyrektor musisz wiedzieć znać kompetencje poszczególnych pracowników szkoły, by we właściwy sposób podzielić pomiędzy nich obowiązki wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami. Na naszych szkoleniach dowiesz się, jakie obowiązki należy nałożyć na wychowawcę, pedagoga, psychologa oraz samego siebie, czyli dyrektora placówki.

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć Jako dyrektor placówki oświatowej musisz wiedzieć, w jaki sposób zorganizować nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Na naszych szkoleniach dowiesz się, jak realizować zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwestii organizowania zajęć dydaktycznych i wyrównawczych, a także korekcyjnych i kompensacyjnych.

Rozpoznanie potrzeb

Jako dyrektor musisz zadbać o to, by potrzeby uczniów z SPE były na bieżąco diagnozowane i realizowane. Tylko wówczas placówka będzie zdolna do tego, by zapewnić takim uczniom skuteczne metody edukacyjne i wychowawcze. Wśród uczniów z SPE mogą znaleźć się dzieci dotknięte takimi zaburzeniami, jak:

  • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego,
  • niedostosowanie społeczne,
  • nadpobudliwość,
  • autyzm,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • lekki stopień upośledzenia.

Ewaluacja postępów ucznia

Jako na dyrektorze placówki spoczywa na Tobie również obowiązek zorganizowania wiarygodnej i miarodajnej ewaluacji postępów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na naszych szkoleniach dowiesz się, w jaki sposób dokonywać oceny postępów edukacyjnych oraz emocjonalnych uczniów z SPE.

X